تعرفه ها
تعرفه ترجمه عمومی از زبان انگلیسی به فارسی
ردیف تعداد صفحه تعداد لغت زمان تحویل قیمت ترجمه هر صفحه (ریال)
1 1 تا 10 صفحه 0 تا 2500 1 تا 3 روز 160.700
2 11 تا 25 صفحه 2500 تا 6250 3 تا 6 روز 150.530
3 26 تا 50 صفحه 6250 تا 12500 6 تا 11 روز 150.249
4 51 تا 100 صفحه 12500 تا 25000 11 تا 20 روز 140.630
5 101 تا 200 صفحه 25000 تا 50000 20 تا 33 روز 138.714
6 201 تا 500 صفحه 50000 تا 125000 33 تا 65 روز 130.900
تعرفه ترجمه عمومی از زبان فارسی به انگلیسی
ردیف تعداد صفحه تعداد لغت زمان تحویل قیمت ترجمه هر صفحه (ریال)
1 1 تا 10 صفحه 0 تا 2500 1 تا 3 روز 275.580
2 11 تا 25 صفحه 2500 تا 6250 3 تا 6 روز 260.469
3 26 تا 50 صفحه 6250 تا 12500 6 تا 11 روز 255.200
4 51 تا 100 صفحه 12500 تا 25000 11 تا 20 روز 240.558
5 101 تا 200 صفحه 25000 تا 50000 20 تا 33 روز 237.000
6 201 تا 500 صفحه 50000 تا 125000 33 تا 65 روز 224.580
تعرفه ترجمه عمومی از زبان آلمانی به فارسی
ردیف تعداد صفحه تعداد لغت زمان تحویل قیمت ترجمه هر صفحه (ریال)
1 1 تا 10 صفحه 0 تا 2500 1 تا 3 روز 739.470
2 11 تا 25 صفحه 2500 تا 6250 3 تا 6 روز 719.382
3 26 تا 50 صفحه 6250 تا 12500 6 تا 11 روز 672.890
4 51 تا 100 صفحه 12500 تا 25000 11 تا 20 روز 618.729
5 101 تا 200 صفحه 25000 تا 50000 20 تا 33 روز 589.160
6 201 تا 500 صفحه 50000 تا 125000 33 تا 65 روز 547.839
تعرفه ترجمه عمومی از زبان فرانسوی به فارسی
ردیف تعداد صفحه تعداد لغت زمان تحویل قیمت ترجمه هر صفحه (ریال)
1 1 تا 10 صفحه 0 تا 2500 1 تا 3 روز 739.470
2 11 تا 25 صفحه 2500 تا 6250 3 تا 6 روز 719.382
3 26 تا 50 صفحه 6250 تا 12500 6 تا 11 روز 672.890
4 51 تا 100 صفحه 12500 تا 25000 11 تا 20 روز 618.729
5 101 تا 200 صفحه 25000 تا 50000 20 تا 33 روز 589.160
6 201 تا 500 صفحه 50000 تا 125000 33 تا 65 روز 547.839