جهان پس از کرونا

تقویت اعتماد عمومی شرط عبور از بحران
شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی آن وضعیت عمومی کشور را به شدت تحت  اســت. حتی اقتصادهای تاثیــر قرار داده توســعه یافته و مســتحکم هم از اثرات مخرب ناشــی از مبارزه با این ویروس در  اند و آنهــا نیز به خصوص در امان نمانده بخش های مربوط به خدمات دچار بحران  اند. به طوری که پیش بینی جدی شــده می شــود رشــد اقتصــادی جهانی طی شش ماهه دوم سال جاری میلادی، روندی منفی به خود بگیرد.  سال گذشته بی سابقه 100البته اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا، طی بوده و جهان هم به همان نسبت برای مواجه با آنها کم تجربه و کم تبحر است. حتی بحران هایی مانند شیوع وبا و بیماری های واگیردار دیگر مانند سارس نیز به این اندازه وسیع و مخرب نبودند و عموما در سطح چند کشور باقی ماندند یا این که با کمک دارویی مهار شدند، ولی کرونا تجربه ای جدید و متفاوت به شمار می آید. اما نکته قابل توجه در مورد واکنش ها به این بیماری مربوط به رفتارها و اقدامات ایران و قیاس آن با دیگر کشورهای جهان است. چند روز ابتدای شــیوع ویروس در ایران با برخی ناهماهنگی ها و اضطراب ها همراه بود به طوری که دسترسی مردمب ه مواد ضدعفونی کننده یا تجهیزاتی مانند ماسک،   بود ولی پس از مدت کوتاهی با مشارکت بخش  خصوصی و ســخت شده آحاد مردم از شدت التهاب ها کم شد. در همین دوره زمانی در اروپا و امریکا هم مشکل تامین نیازهای اولیه مانند ماسک و ماده ضدعفونی کننده پیش آمد و قیمت ها هم چند برابر افزایش یافت و در نهایت با مشکل کمبود هم مواجه شدند. از این منظر اقدامات صورت گرفته در ایران قابل تقدیر است. به خصوص این که با وجود تحریم ها، کشور به این توانمندی رسیده که به سرعت تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با این بیماری را تهیه کند. البته مردم در این مســیر نقش بی بدیلی ایفا کردند. آنها با درک درســت وضعیت هم در تامین نیازها کمک رســان شــدند و هم این که با خریدهای هیجان زده کشور را با بحران مواجهن کردند. در این مقطع زمانی عزم جدی بخش  خصوصی، همراهی دولت برای رفع  خصوص باید دست اندازهای اداری و همکاری مردم قابل فهم و درک بود و به شهروندان ایرانی را ستود که تحت تاثیر برخی جوسازی ها دچار اضطراب در رفتارهایشان و خریدهای هیجان زده نشدند. اما از منظر اقتصادی باید پذیرفت که شــیوه ویــروس کرونا یک اتفاق تعیین کننده در مناسبات جهانی است. به طور حتم آینده اقتصاد ایران و جهان پس از کرونا به شدت متفاوت از گذشته خواهد بود.

زمان ارسال : 13:01:40 ~~~ 1399/07/10
گروه مطلب : تازه ها
مقاله نام مقاله : جهان پس از کرونا
قیمت مقاله : رایگان