مجموعه مقالات اکوسنتریزم و طبیعت محوری

با شروع هزاره ی سوم تخمین زده می شود که تقریبا نیمی از جمعیت جهان در ﻣﻨﺎطﻖ شهری سکونت یافته  ﺑﺎﺷﻨﺪ

نگرش مردم در به هر پدیده ای مبتنی بر ارزشها می باشد. این امر در باره نگرش و دیدگاه مردم درباره محیط زیست نیز صادق است. از این روعوامل مختلف جغراف یایی، تاریخی و اعتقادات مذهب ی دیدگاه افراد را نسبت به مح یط زیست طب یعی تحت تاثیر قرار می دهند. به علت دیدگاههای مختلف استفاده و نگرش مردم در سراسر جهان از منابع  متفاوت و به همین جهت درجه مشکلات مح یط زیست ی در آنها متفاوت است. درک اینکه یک فرد چطور به طبیعت نگاه میکند نقش مهمی در فهم دیدگاه او نسبت به محیط زیست دارد. دو نگرش غالب  ارزش ابزاری که 3 از اصول اخلاقی مح یط زیست ی مشتق شده اند. در دیدگاه آنتروپوسنتریک 2 و آنتروپوسنتریسم 1 به طبیعت، اکوسنتریسم ، طبیعت به سهم خود ارزش دارد 4 طبیعت به منظور ارتقاء ک یفیت زندگی افراد ارائه میدهد اهمیت دارد، در حالیکه در نگرش اکوسنتریک و انسان جزئی از طبیعت دیده میشود. صرف نظر از اینکه یک فرد اعتقاد اکوسنتریک و آنتروپوسنتریک دارد می تواند نسبت با دلایلی متفاوت به مسائل مح یط زیست ی نگرشی مثبت، داشته باشد.

زمان ارسال : 16:17:41 ~~~ 1399/07/05
گروه مطلب : خرید مقاله
مقاله نام مقاله : مجموعه مقالات اکوسنتریزم و طبیعت محوری
قیمت مقاله : 300000 ریال