قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین المللی

اینترنت نشان داده که می تواند عناصر بین المللی سازی مانند انباشت اطلاعات و فرصت های شبکه سازی را تسهیل بخشد. با این حال، درک محدودی از نحوه ترکیب اینترنت با قابلیت های بازاریابی محرک رشد بازار بین المللی وجود دارد. این مطالعه بر اساس یک نمونه از 224 شرکت استرالیایی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SME)، یک مدل مفهومی از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین الملل را توسعه داده و تست کرده است. نتایج نشان می دهند شرکت هایی که قابلیت های بازاریابی اینترنتی را در اختیار دارند، می توانند از کاهش عدم قطعیت اطلاعاتی و افزایش ظرفیت در توسعه قابلیت های شبکه بین المللی بهره مند گردند. علاوه بر این، قابلیت های بازاریابی اینترنتی می تواند مستقیماً منجر به رشد بازار بین المللی گردد و این امر زمانی رخ می دهد که شرکت دارای سطح بالایی از جهت گیری های استراتژیکی بین المللی و قابلیت های شبکه ای بین المللی باشد. به طور کلی، قابلیت های بازاریابی اینترنتی می تواند توانایی شرکت در ایجاد قابلیت های دیگر در شرکت را نیز افزایش دهد که به نوبه خود دارای تاثیر مثبتی روی رشد بازار بین المللی شرکت می باشد.


کلمات کلیدی قابلیت های بازاریابی بین المللی؛ در دسترس بودن اطلاعات؛ جهت گیری های استراتژیکی؛ قابلیت های شبکه؛ رشد بازار بین المللی

زمان ارسال : 22:16:12 ~~~ 1399/06/10
گروه مطلب : خرید مقاله
مقاله نام مقاله : قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین المللی
قیمت مقاله : 500000 ریال