ترجمه چکیده

چکیده مهم ترین بخش یک پایان نامه ویا مقاله علمی است که بیانگر خلاصه ای از کل پروژه یا تحقیق بوده و نیازمند تسلط بر زمینه مربوطه به منظور انتقال درست مفاهیم است. ترجمه چکیده پایان نامه به انگلیسی توسط مترجم متخصص در رشته و گرایش مورد نظر انجام می شود. چکیده پایان نامه دانشجویی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لذا ترجمه تخصصی آن به بهترین نحو صورت می گیرد.

اهمیت ترجمه چکیده (Abstract)

چکیده به نوعی خلاصه و مهم ترین بخش پایان نامه دانشجویی است که تعیین کننده محتوای پروژه شامل موضوع، مراحل و نتایج حاصل از پایان نامه می باشد. لذا در اکثر موارد بهتر است توسط مترجمی که درای تخصص در زمینه مورد نظر بوده و بر زبان انگلیسی تسلط کامل دارد به فارسی برگردانده شود.

ترجمه متن

ترجمه متون انگلیسی

خدمات ترجمه تخصصی آرکا

زمان ارسال : 18:05:44 ~~~ 1398/11/28
گروه مطلب : تازه ها