اکوسنتریزم، ecocentrism

مطالعات متعددی سطح نگرانی محیط زیستی توریست ها را بررسی کردند برای مثال مطالعه ی wurzinger و johnssans در سال 2006 بین 3 گروه از گردشگران سوئدی نشان داد که؛ اکوتوریست‌ها بیشتر عقاید و باورهای محیط زیستی نسبت به گردشگران طبیعت از خود بروز می دهند. گردشگران طبیعت نیز به نوبه خودت عقاید و باورهای طرفدار محیط زیست بیشتری نسبت به توریست‌های شهری دارند.  در داخل اکوتوریسم نیز تفاوتهایی وجود دارد.  یک نمونه محیط زیستی جدید برای طبقه بندی طبقات مختلف اکوتوریسم بین اکوتوریست سخت و نرم و یا اکوتوریست فعال یا غیرفعال تجدید نظر شد. هر گروه نگرانی های محیطی متفاوتی دارند به طور مثال اکوتوریست های سخت کسانی هستند که زمان مشخصی را در طبیعت در شرایط کمتر ایده‌آل می‌گذرانند. در حالی که اکوتوریست های نرم معمولا به دنبال تجربه های اتفاقی و کلی با طبیعت با تمایل بیشتر برای شرایط راحت و نرمال برای اقامت هستند. بنابراین هر گروه نیازهای متفاوتی از لحاظ امکانات و فعالیتهای گردشگری دارد.  در مطالعه اخیر بر روی گردشگری حیات وحش، Burns و همکاران در سال  2011 دریافتند که ارزشهای اکوتوریستی، مدیریت توریسم حیات وحش را با نتایج مثبت بر روی هر دو گروه مردم و حیات وحش از طریق شناسایی ارزش واقعی حیات وحش و استدلال های اخلاقی پس از یک تجربه توریسم حیات وحش تحت تاثیر قرار می دهد]2[.

مطالعات مختلف نشان می دهد ارزش های آنتروپوسنتریک تاثیر معنی دار مثبت روی نگرش پاسخ دهندگان نسبت به محیط زیست و توریسم دارد این به این معناست که افرادی که دیدگاه آنتروپوسنتریک دارند، معتقدند که منافع اقتصادی توریسم از منافع محیط زیست طبیعی بسیار مهم تر است.  به طور متناظر ارزش های اکوسنتریک تاثیر معنی دار و منفی روی نگرش پاسخ دهندگان نسبت به محیط زیست و توریسم دارند.  آنها مخالف این هستند که منافع اقتصادی توریسم بسیار مهمتر از منافع محیط زیست طبیعت است و همچنین مخالف این هستند که منافع اقتصادی توریسم بسیار مهمتر از منافع اقتصادی طبیعت است. بنابراین، نگرش به طبیعت می‌تواند برای پیش بینی دیدگاه ها نسبت به توریسم و محیط زیست استفاده شود. این یافته ها توسط مطالعات قبلی پشیتیبانی می‌شود و درک درستی از این نگرش ها میتواند زمانی که به دنبال حمایت برای توسعه صنعت گردشگری هستیم نقش مفیدی بازی کند]2[. دیدگاه پاسخ دهندگان به توریسم و

زمان ارسال : 19:21:10 ~~~ 1398/10/07
گروه مطلب : خرید مقاله
مقاله نام مقاله : اکوسنتریزم، ecocentrism
قیمت مقاله : 300000 ریال