ترجمه ی مقاله رهبری موثر اخلاقی

چشم ­انداز رهبری اثربخش (مؤثر) اخلاقی

زمینه­های این تحقیق(پژوهش) عبارت‌اند از: (1) معرفی و بررسی موضوع رهبری مؤثر اخلاقی، (2) معرفی و آزمون نظریه­هایی در رابطه با اجرای رهبری مؤثر اخلاقی به‌صورت سه‌گانه معمولی- بیشینه- ایده آل، (3) انجام آزمایشات نظریه‌پردازی و تجربی که در آن­ها هر یک از اصول رهبری مؤثر اخلاقی معمولی- بیشینه- ایده آل دارای عملکردهای متفاوتی هستند، به‌عبارت‌دیگر، به بررسی مقدار متوسط تفاوت­ها میان هر جفت از عملکردهای رهبری مؤثر معمولی- بیشینه- ایده آل می­پردازیم، (4) معرفی، نظریه­پردازی، و تحت آزمون قرار دادن مکانیسم‌هایی برای تعیین میزان تمایل ذاتی پاسخ­دهندگان و قابلیت(توانایی) ذاتی آن­ها جهت ارتقاء عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی خود، (5) بررسی سوابق(پیشینه) هریک از عملکردهای رهبری مؤثر معمولی- بیشینه- ایده آل، و درنهایت (6) بررسی و امکان­سنجی رهبری مؤثر اخلاقی در انواع مجازی، رباتیک و واقعیت ترکیبی که احتمال تشابه آن­ها با اصول رهبری مؤثر اخلاقی متعارف(مرسوم، معمولی) وجود دارد و یا ممکن است این احتمال وجود نداشته باشد. این مقاله به بررسی جنبه­های جهانی(کلی) عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی در سه سطح جمع­آوری داده­ها( از طریق اجرای عملکردهای رهبری مؤثر معمولی- بیشینه- ایده آل) همراه با ارزیابی دقیق رهبری مؤثر اخلاقی و همچنین حل‌وفصل نمودن چالش­های مهم( ارزیابی دقیق) به‌منظور توسعه رهبری مؤثر اخلاقی می­پردازد. این پژوهش، نمونه­های عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی معمولی (  E-T)، عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M )، و عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I ) برای پاسخ­دهندگان را موردبحث و بررسی قرار می­دهد. مقاله حاضر دیدگاه­های غیر غربی در رابطه با رهبری مؤثر اخلاقی بدون در نظر گرفتن توازن میان رفتارهای رهبری را ارائه می­دهد. این موارد سبب پیشروی بینش ما در مورد توسعه رهبری اخلاقی از طریق شناسایی تجربی، جهت و بزرگنمایی مربوط به پاسخ­دهندگان ازنظر (1) تمایل ذاتی، (2) قابلیت ذاتی موجود برای اعمال تغییراتی در رهبری مؤثر اخلاقی می­شود. استفاده از عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی متعارف(معمولی) E-T، عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M )، و عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I ) به‌صورت مجزا هستند. عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی معمولی E-T به‌صورت مثبت مرتبط با عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M ) و عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I ) است. پژوهش حاضر این‌گونه نتیجه­گیری می­کند که رهبران منتخب، عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I ) خود را گزارش می­نمایند که در درجه­ای بالاتر از عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی معمولی E-T و عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M ) بوده است و تمایل ذاتی قابل‌توجهی برای افزایش 14 درصدی عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی را از خود نشان می­­دهد. پاسخ­دهندگان( مخاطبان) دارای قابلیت(توانایی) ذاتی موجود برای افزایش 10 درصدی عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی خود هستند. ضرایب(ثابت­های) رگرسیون برای مدل­های رگرسیونی مربوط به عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی متعارف(معمولی) E-T، عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M )، و عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I ) به‌صورت معناداری نشان می­دهند که محققان باید به دنبال متغیرهای دیگری به‌منظور تشریح کامل تفاوت­ها( واریانس) در میان عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی معمولی E-T، عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M )، و عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I ) باشند. ثابت رگرسیون برای عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی معمولی E-T، در مدل ارائه‌شده از عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I ) و همچنین عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M ) و بالعکس مقدار معناداری بوده است. بنابراین، این مقاله نشان می­دهد که روش(استراتژی­) های آموزشی، ممکن است برای تغییر عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی معمولی E-T و عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M ) امکان‌پذیر(عملی) باشد، این روش­ها در راستای دستیابی به عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I ) عمل می­کنند، اما محققان باید به دنبال یافتن متغیرهای دیگر نیز باشند.  

کلمات کلیدی

رهبری مؤثر اخلاقی، عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی معمولی E-T، عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی بیشینه(حداکثر) ( E-M )، عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی ایده آل( E-I )، میل(تمایل) ذاتی برای ارتقاء عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی، قابلیت ذاتی به‌منظور ارتقاء عملکرد رهبری مؤثر اخلاقی، رهبری مؤثر اخلاقی متعارف، رهبری مؤثر اخلاقی مجازی، رهبری مؤثر اخلاقی رباتیک، رهبری مؤثر اخلاقی ترکیبی. 

زمان ارسال : 10:26:07 ~~~ 1398/08/07
گروه مطلب : خرید مقاله